Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Τι είπαν οι ξένοι για την Ελλάδα του 1940-1941


[Trutli Λονδίνου 8/11/1940 - Ο Κόσμος χρειάζεται τους έλληνάς του. Δι αυτούς που κέρδισαν τον Αλβανικόν Αγώνα δεν μπορεί να σταθεί κανένα όριο σε όσα ο κόσμος θα περιμένει απ’ αυτούς στο μέλλον ]

ΕΣΣΔ, διά του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Μόσχας - Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε. Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήτο δυνατόν να γίνει άλλως, διότι είσθε Έλληνες. Εκερδίσαμεν χρόνον διά να αμυνθώμεν. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευγνωμονούμε]

[Ο Στρατάρχης Γιαν Σματς, Πρωθυπουργός της Ν. Αφρικής, χαρακτήρισε την 28η Οκτωβρίου 1940 ως "ημέρα που άλλαξε τον ρου της Ιστορίας".
Και προσέθεσε: "Πραγματικώς εγεννήθη μία νέα Ελλάς, όπως την ωνειρεύθησαν οι ποιηταί ]

[Και όταν πια ο Ελληνικός Στρατός έγραφε το Έπος της Πίνδου, Winston Churchill είπε το περίφημο (εφημ. "Manchester Guardian", 19 Απρ. 1941)-
-Του λοιπού δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν ως ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν ως Έλληνες ]

[ Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Antony Eden: Αν το αποτυχόν χάρις εις την νικηφόρον αντίστασιν της Ελλάδος μεσογειακόν σχέδιον του Hitler επετύγχανεν, η επίθεσις της Γερμανίας εναντίον της Ρωσίας θα είχεν όλως διάφορα αποτελέσματα. Οι ήρωες που έχουν βάψει με το αίμα τους την ιεράν γην της Βορείου Ηπείρου, οι μαχηταί της Πίνδου και οι άλλοι, θα είναι οδηγοί μαζί με τους Μαραθωνομάχους, θα φωτίζουν ανά τους αιώνας την οικουμένην ]

 [Ραδιοφωνικός Σταθμός Λονδίνου 28/10/1942 - Η Ελλάς δεν κατέπληξε μόνον τον κόσμον με τα ηρωικά της κατορθώματα, αλλ'  υψούται ως σύμβολον ενός κόσμου ανορθωμένου δια να απωθήσει με την ισχύν του δικαίου την θύελλαν της καταστροφής]

 [Λόγοι του Φραγκλίνου Ρούσβελτ την 10/6/1943 Καθ' ην στιγμήν η κοιτίς του ευγενεστέρου πολιτισμού που εγνώρισεν η Ανθρωπότης, η Χώρα εις την οποίαν οφείλομεν ό,τι κάμνει την ζωήν ανωτέραν και ωραιοτέραν, υφίσταται τοιαύτην άδικον επίθεσιν, η θέσις όλων των αληθινών ανθρώπων είναι παρά το πλευρόν της και υποχρέωσίς των είναι να της παράσχουν κάθε βοήθειαν ]

[Τηλεγράφημα Πρωθυπουργού Καναδά κ. Μακενζι Κιγκ προς Μεταξάν την
28/10/1940 -  Ελέχθη εις Αθήνας προ 2300 ετών ότι το μυστήριον της επιτυχίας είναι η Ελευθερία και το μυστήριον της Ελευθερίας είναι η Ανδρεία. Οι Έλληνες δίδουν νέαν ζωήν εις την Μεγάλην αυτήν παράδοσιν ]

[Λόγοι του Υπουργού Εξωτερικών Αγγλίας κ.Άντονυ Ήντεν την 5ην Μαρτίου 1941 - Η απόρριψις του ιταμού Ιταλικού τελεσιγράφου αποτελεί συνέχειαν των Θερμοπυλών και του Μαραθώνος ]

 [ Times Λονδίνου 31/1/1941 - Σήμερον εις το Λονδίνον και εις όλον τον κόσμον όλοι σκέπτονται την Ελλάδα . Όλοι ενθυμούνται με ποίον τρόπον η μικρά Ελλάς αντιμετώπισε τότε την άναδρον επίθεσιν του εχθρού όταν όλα τα Έθνη υπέκυπτον το εν μετά το άλλο εις την βίαν του Άξονος.]

 [Ραδιοφωνικός Σταθμός Μόσχας την 27 Απριλίου 1942 -Είναι μεγάλον πράγμα σήμερον στην Αγγλία το να είναι κανείς Έλλην. Ουδέποτε άλλοτε ευρέθησαν εις τόσον υψηλόν επίπεδον το Ελληνικόν γόητρον και ο θαυμασμός προς την Ελλάδα. Ο Αγγλικός Λαός ελησμόνησε σχεδόν την μάχην της Αγγλίας και δεν ομιλεί παρά διά την Ελλάδα και πάντοτε διά την Ελλάδα.]

[Hitler σε λόγο του στο Ράιχσταγκ (4 Μαΐου 1941) - Ενώπιον της Ιστορίας είμαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσω ότι, από τους μέχρι τώρα αντιπάλους μας, ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με εξαιρετική γενναιότητα και δεν παραδόθηκε παρά όταν κάθε αντίστασή του ήταν αδύνατη. Ως εκ τούτου, απεφάσισα να μην κρατηθεί κανένας Έλληνας στρατιώτης αιχμάλωτος και οι αξιωματικοί να διατηρήσουν τα προσωπικά όπλα τους ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου