Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Προτάσεις Ανάπτυξης


Μια ρεαλιστική και δυναμική προσέγγιση για τη δημιουργία των προϋποθέσεων ανάπτυξης θα ήταν οι παρακάτω προτάσεις.
Αρχικά η πρόταση-πρόσκληση κατά προτεραιότητα των ελληνικών κεφαλαίων του εξωτερικού και του εσωτερικού για παραχώρηση προς εκμετάλλευση αντίστοιχης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου στη βάση και τη λογική της πανεθνικής επενδυτικής συστράτευσης υπό ένα πάγιο φορολογικό σύστημα όπως προτείνεται παρακάτω.
Έπειτα:

1. άμεση έναρξη εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου της χώρας απ’ το δημόσιο ή σε συνεργασία με φίλιες χώρες και αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας της από την εγχώρια κυρίως, αλλά και τη διεθνή αγορά με ενοικιάσεις προς αξιοποίηση και όχι πωλήσεις της.
2. δημιουργία ισχυρής κρατικής τράπεζας ως ανάχωμα στην προκλητική ιδιωτεία του σημερινού τραπεζικού συστήματος.
3. η αγορά χρήματος απ’ αυτήν - και ανταγωνιστικά - να οριστεί με σχέση καταθέσεων – χορηγήσεων στο ½ , όρος που είναι ο βασικότερος ίσως κανόνας μιας υγιούς οικονομίας και η βασική προϋπόθεση ανάπτυξης, παράλληλα με τη διερεύνηση, κατάργηση και απαγόρευση σε εθνικό, και κατά πρόταση σε ευρωπαϊκό και πλέον επίπεδο των κάθε μορφής τραπεζικών ''προϊόντων'' που δεν είναι παρά δόλιες διαστρεβλώσεις στο υπάρχον χρηματοπιστωτικό σύστημα.
4. κωδικοποίηση παραγωγής και εμπορίου με την ένταξη των εκπροσώπων τους στη διαδικασία, ώστε να ελέγχονται εποικοδομητικά.
5. εθνικό στρατηγικό πλάνο παραγωγικών επενδύσεων σε όλους τους τομείς της σύγχρονης οικονομίας και εποικοδομητικός έλεγχος με υπηρεσίες οικονομικής και επενδυτικής παρακολούθησης ανά περιοχή ή περιφέρεια, στη διάθεση του ιδιωτικού αλλά και του δημοσίου κεφαλαίου.
6. διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων με απλές και διάφανες διαδικασίες ιδιαίτερα στο φάσμα του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης εφόσον βέβαια το αντικείμενο της επένδυσης δεν είναι ευαίσθητο όσον αφορά το δημόσιο και εθνικό συμφέρον.
7. αποδέσμευση των χρηματοδοτήσεων που αποσκοπούν σε επενδύσεις για όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες υπό συνεχή εποπτεία της επένδυσης απ’ τον πιστωτικό φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό.
8. πάγιο φορολογικό σύστημα με έναν συντελεστή για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα 10% ανάλογο των πραγματικών και υποχρεωτικά δηλωθέντων εισοδημάτων για όλους.
Η φορολογική συνέπεια υπό το πρίσμα ενός πάγιου, απλού και δίκαιου φορολογικού συστήματος έτσι θα γίνει βασικός κώδικας δεοντολογίας των ελλήνων ως εθνική υποχρέωση. Η ανενεργός ακίνητη περιουσία δε μπορεί να φορολογείται διαρκώς, αφού φορολογούνται τα εισοδήματα που τη δημιουργούν, όπως δεν μπορεί να φορολογείται η αχρήματη μεταβίβασή της απειλώντας το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
Η πραγματική της αξία βάσει τεκμηρίων απόκτησης θα είναι και αντικειμενική και κάθε νέα εμπορική αξία που θα προκύπτει από μεταβίβαση υπό μορφή πώλησης και δωρεάς και μόνον και όχι γονικής παροχής, θα είναι αντίστοιχα νέα φορολογητέα αξία στην αρχή του φόρου προστιθέμενης αξίας επί των συναλλαγών. Κατάργηση ενδιάμεσων υπηρεσιών και διαδικασιών (πχ υποθηκοφυλακεία) και υπαγωγή τους σε ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων των Δήμων και Περιφερειών με βάση ενεργό και διαρκώς επικαιροποιημένο κτηματολόγιο και περιουσιολόγιο. Η φορολογία εισοδήματος γενικά για να είναι νόμιμη συνταγματικά θα πρέπει να έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα και άρα να αφορά και να καθορίζει τη δυνατότητα και το ύψος των δαπανών λειτουργίας του στενού δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να εκλείπει η ανάγκη δανεισμού σε υποχρεωτικά ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Η ανάγκη δανεισμού του δημοσίου που αδυνατεί να προσαρμόσει τις δαπάνες του στο ύψος των φορολογικών –και μόνων – εσόδων αποτελεί ηθελημένη ή μη πρόφαση υπαγωγής της χώρας σε δανεισμό και οικονομική εξάρτηση και θα πρέπει να καταλύει άμεσα την κυβέρνηση και να την θέτει υπόλογη στο λαό της.
Κέρδη από επιχειρηματική δράση του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή κέρδη από άλλη αιτία να γίνονται αποθεματικά και ζημίες να οδηγούν σε εκποιήσεις – ιδιωτικοποιήσεις.
Είναι αδιανόητο για επιχειρηματικές και συνήθως σκανδαλώδεις ζημιές του ευρύτερου δημόσιου τομέα να καλείται το σύνολο του λαού για να τις καλύψει.
9. ένας και κοινός ΦΠΑ 10% και πλήρης εφαρμογή του σε όλα ανεξαιρέτως τα συναλλασσόμενα είδη και σε όλες τις υπηρεσίες.
Αντικειμενική φορολόγηση θα επιβάλλεται μόνον κατόπιν έρευνας σε περιπτώσεις ανελλιπών δηλώσεων και τεκμηριωμένα, συνοδευόμενη από αντίστοιχα πρόστιμα και κυρώσεις.
10. κατάργηση των πολυσχιδών έμμεσων φόρων και καθιέρωση ποσοστιαία ενός ελάχιστου και επαρκούς για όλα τα εισαγόμενα είδη που τον απαιτούν ανάλογα με τη φύση του προϊόντος και τη διακίνησή του.
11. κατάργηση του ''πόθεν έσχες'' στις συναλλαγές και απλοποίηση κάθε είδους αδειοδότησης και εταιρικής συνεργασίας για επενδύσεις και εισροή κεφαλαίων στη χώρα υπό την επιμέλεια των αντίστοιχων επιμελητηρίων που θα λειτουργούν σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου.
12. καθιέρωση λογικής και αξιοπρεπούς κατώτερης αμοιβής για εργασία πάντοτε ανάλογη του αντικειμένου της, της εμπειρίας και της παραγωγικότητας.
13. αναθεώρηση των εργασιακών σχέσεων, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να είναι συμμέτοχος της παραγωγής και απελευθερωμένος από εξοντωτικά ωράρια, κακοδιοίκηση και πενιχρές αμοιβές και να επιδιώκει την ουσία της απασχόλησης που είναι η βελτίωση της παραγωγής με βάση τις δυνατότητες και τη θέλησή του για το καλύτερο (πχ δικαίωμα εργαζομένων για αγορά μετοχών της εταιρείας, μπόνους παραγωγικότητας, κλπ κίνητρα πέραν της αμοιβής του).
14. άμεση εφαρμογή 7ώρου και 35 ωρών απασχόλησης αρχικά με απώτερο στόχο την εφαρμογή σε καιρούς ευημερίας 6ώρου και 30 ωρών απασχόλησης ανά εβδομάδα με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης σε 4 ομάδες εργασίες ανά 24ωρο με έναρξη ωραρίων την 08:00 π.μ. ώρα έναρξης της ευρύτερης αγοράς.
15. κατάργηση κάθε είδους επιδομάτων, εφόσον κλίμακα αμοιβών από 1.000,00 ευρώ και άνω ως Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας θα καθορίζει την αμοιβή με βάση το αντικείμενο, την εμπειρία και την παραγωγικότητα. Σωματεία και κλάδοι εργαζομένων θα έχουν ως αντικείμενο πέραν των συνθηκών απασχόλησης και της παρακολούθησης των εργασιακών σχέσεων την ένταξη συνολικά του κλάδου τους ή ιδιαζόντων περιπτώσεων στη σωστή κλίμακα αμοιβών. Το δικαίωμα στην εργασία και την αυτοαπασχόληση πραγματώνεται όταν το κράτος - και πρώτα αυτό – σχεδιάζει, καθοδηγεί, διευκολύνει ή και επενδύει συστηματικά στην παραγωγή κι όταν χρηματοδοτεί άμεσα βιώσιμες μικρές επενδύσεις και τις επιμελείται ευεργετικά σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας.
Τα φαινόμενα της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της αναξιοπάθειας θα εκλείψουν σε ελάχιστο χρόνο και τη θέση τους θα δώσουν σε εύρωστα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και παραγόμενου εθνικού πλούτου που είναι συνάρτηση της απασχόλησης και της παραγωγής.
16. ασφαλιστικό σύστημα κοινό για όλους απ’ τον αιτιολογημένα άνεργο έως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αντίστοιχο των εισοδημάτων και των εισφορών εργοδότη - εργαζομένου απλά και αναλογικά με έναν σαφή σε όλους συντελεστή 20% (10% & 10% αντίστοιχα ) χωρίς ατραπούς πολυδιάσπασης, τέτοιο ώστε να είναι ανεξάρτητο από χρόνια υπηρεσίας και διακρίσεις.
17. ποσοστιαία η σύνταξη θα είναι απόρροια των όσων χρόνων επιλέγει να απασχοληθεί κανείς πέραν της 20ετίας για τις γυναίκες και της 25ετίας για τους άντρες και θα προσδίδει τις ανάλογες κατά μέσο όρο αποδοχές από την ηλικία των 58 ετών και άνω (αφού κάθε πολίτης είναι ενήλικος στα 18 του). Καθιέρωση ελάχιστης κοινωνικής σύνταξης για όλους ανεξαιρέτως στην ηλικία των 58 ετών και κοινωνικού επιδόματος στους αναξιοπαθούντες μέχρι να φτάσουν στο όριο ηλικίας. Αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες και αγρότες θα εντάσσονται στην κλίμακα συνταξιοδότησης αντίστοιχα (δηλωθέντα εισοδήματα – εισφορές απασχολουμένων). Μέριμνα για την οικογένεια και τη μητρότητα, έμμεση οικονομική ενίσχυση των γεννήσεων και της πολυτεκνίας, μέριμνα για το δημογραφικό.
18. αποκέντρωση με στοχευμένες κρατικές επενδύσεις στην περιφέρεια και με πρόσθετα κίνητρα εγκατάστασης, απασχόλησης αλλά και διευκολύνσεις ιδιωτικής επένδυσης.
Επικαιροποιημένος σχεδιασμός για την αλλαγή χρήσης γης με σκοπό να διευκολυνθεί η παραγωγική εκμετάλλευση γαιών και αναδασμός γης όπου αυτό απαιτείται. Μελέτες και έργα υποδομών για σύγχρονες γεωργικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές και τουριστικές ζώνες ανάπτυξης.
19. τακτική ετήσια επικαιροποίηση της αξιοποιημένης δημόσιας περιουσίας και αναδιανομή του τυχόντος πλεονάσματος του εθνικού πλούτου στο λαό με διάφορες μορφές κοινωφελούς έργου ή δημοσίων δαπανών ή τη δημιουργία αποθεματικού ταμείου.
20. μελέτη, εξορθολογισμός και ανακοστολόγηση εργολαβιών δημόσιου χαρακτήρα με κοστολογημένη κωδικοποίηση έργων και δημιουργία κρατικής εταιρείας δημοσίων έργων η οποία θα επιδέχεται και την εθελοντική προσφορά εργασίας πολιτών που θα επιθυμούν και θα δύνανται να προσφέρουν στο δημόσιο όφελος. Κάθε υπέρβαση συμβατικού τιμήματος έργου που θα εκτελείται από ιδιώτη εργολάβο να βαρύνει τον εργολάβο / ανάδοχο και ρητά να απαγορεύεται η αναπροσαρμογή του πλην των περιπτώσεων όπου δικαστικές αποφάσεις θα την τεκμηριώνουν αιτιολογημένα. 
Τα παραπάνω ως κανόνες της ελεύθερης αγοράς η οποία ως παρεμβατική συνεχώς θα βελτιώνεται, μπορούν σε ελάχιστο χρόνο να προκαλέσουν τον οργασμό της, την παραγωγική ανάπτυξη και την ευημερία, αντιμετωπίζοντας άμεσα και καίρια στρεβλώσεις υπέρ του συνόλου του λαού.
21. αντιμετωπιζόμενα ως αγαθά θα πρέπει να εφαρμοστούν δωρεάν δημόσια Εκπαίδευση και δωρεάν δημόσια Υγεία για όλους. Αυστηρός έλεγχος της παραεκπαίδευσης αλλά και της διακίνησης ιατροφαρμακευτικού υλικού εφόσον πραγματεύονται ανθρώπινα αγαθά και όχι εμπορικά προϊόντα. Ο δάσκαλος και ο γιατρός στη χώρα του Σωκράτη και του Ιπποκράτη θα πρέπει να είναι λειτουργός και όχι επαγγελματίας.
22. δικαστική εξουσία που θα απονέμει δικαιοσύνη οδηγώντας σε ανταποδοτικό κοινωνικό ή δημόσιο έργο μέσα από εταιρείες και φορείς του δημοσίου. Κατάργηση των φυλακών πλην των περιπτώσεων του ειδεχθούς εγκλήματος και απέλαση μεταναστών που θα εκτίουν ποινή στη χώρα.
23. νομοθετική εξουσία που θα βασιστεί σε μια από μηδενικής βάσης, σύγχρονη και σαφή διατύπωση του Συντάγματος και των νόμων μιας ευνομούμενης και σύγχρονης δημοκρατικής πολιτείας, έτσι όπως θα προταθούν και θα συνομολογηθούν μεταξύ λαού και κυβέρνησης, χωρίς να παγιώνονται επ’ αόριστον, αλλά να δεσμεύονται στη δυνατότητα της διαρκούς βελτίωσής τους με γνώμονα την ελευθεριότητα και την ευδαιμονία των πολιτών και της χώρας. Καθιέρωση του θεσμού του διαρκούς και διεθνούς νομοθετικού συνεδρίου όπου εκπρόσωποι του νόμου θα πραγματεύονται επιστημονικά τη δικαιοσύνη, την ελευθεροπρέπεια και την ωφελιμιστική υφή του Νόμου. Κάθε Νόμος θα καταργεί τον σχετικό προηγούμενό του, ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της πολυνομίας που παρατηρείται σήμερα. Ενίσχυση του θεσμού του Συνήγορου του Πολίτη.
24. διοικητική οργάνωση που θα βασίζεται στη μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση κάθε πληροφορίας με κοινές βάσεις δεδομένων για κάθε υπηρεσία, για νόμιμη χρήση από κάθε πολίτη, για κάθε περίπτωση εξυπηρέτησης ή συναλλαγής μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, ώστε να καταργηθεί η γραφειοκρατία και η τυπολατρία. Είναι χαρακτηριστικό το ότι σήμερα στην εποχή της ψηφιακής πληροφορίας ένας κεντρικός υπολογιστής μπορεί να διοικήσει εύρυθμα μια χώρα χωρίς να σπαταλάται πολύτιμος χρόνος και να ταλαιπωρείται ο λαός. Κυβέρνηση, Υπουργεία, Περιφέρειες και Δήμοι, Οργανισμοί και Υπηρεσίες μπορούν και πρέπει να είναι αλληλένδετοι κυβερνοχώροι διαχείρισης πληροφοριών, διαδικασιών, αποφάσεων και πράξεων, ώστε να ασκούν άμεση, σύγχρονη, εύρυθμη και αποτελεσματική διοίκηση.
25. διοικητική διαίρεση σε Περιφέρειες και Δήμους με αναβαθμισμένες και εκχωρημένες αρμοδιότητες δημόσιας διοίκησης στα περιφερειακά συμβούλια και στις υπηρεσίας της Περιφέρειας, που θα είναι πλαισιωμένες με επιστημονικά αντίστοιχα τμήματα παραγωγής και παρακολούθησης έργου στους Δήμους που θα εποπτεύουν.
Οι Περιφέρειες με βάση τον πληθυσμό τους θα εκλέγουν Βουλευτές και έναν Γερουσιαστή στη Βουλή - Κυβέρνηση και τη Γερουσία.  Ουσιαστικά μια ομοσπονδία Περιφερειών θα συνιστά το Κράτος το οποίο θα επιμελείται θέματα και αντικείμενα κύριας αρμοδιότητας που εξ ορισμού δεν θα αφορούν αποκλειστικά την Περιφέρεια, όπως η κεντρική συνταγματική εξουσία για το νομοθετικό, εκτελεστικό και δικαστικό έργο, η άμυνα, η οικονομική πολιτική, κλπ. Οι εκλογές θα είναι όπως και σήμερα ανεξάρτητες από τις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι εκλεγμένοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θα έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας μέχρι τη λήξη της θητείας τους, έστω κι αν κατέχουν τον τίτλο της αριστείας.
26. δημογραφική επιμελητεία από τις Περιφέρειες με ηλεκτρονική καταγραφή και χαρτογράφηση κίνησης και εξέλιξης πληθυσμών, άμεση απέλαση παράνομων μεταναστών και ενήλικων πού δεν είναι πολίτες ή καταγεγραμμένοι μετανάστες για σειρά ετών.
Κάθε κάτοικος της χώρας που δε θα μπορεί ή δε θα θέλει να είναι πολίτης της ή νόμιμος μετανάστης δε θα έχει θέση σ’ αυτή. Η ποσόστωση των μεταναστών και η χώρα προέλευσης θα κρίνεται από το Εσωτερικών και την Περιφέρεια προορισμού και η αποδοχή θα γίνεται κατόπιν αιτήματος. Εξαίρεση στα παραπάνω θα αποτελούν οι πολίτες της ΕΕ ή φίλιων χωρών οι οποίοι ως μόνιμοι κάτοικοι της χώρας θα μπορούν να πολιτογραφηθούν και να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και όχι του εκλέγεσθαι πλην εξαίρετων περιπτώσεων. Έλληνες της ομογένειας θα διατηρούν το δικαίωμα του εκλέγειν ως φύσει έλληνες πολίτες.
27. δημόσια δωρεάν Εκπαίδευση δωδεκαετής και σύγχρονη με διαρκή βαθμολογία και χωρίς εξετάσεις, ώστε να τεκμαίρεται η διαρκής αξία των σπουδών, να αίρονται τα εμπορικά φαινόμενα της παραεκπαίδευσης και να προάγεται το καλύτερο της γνώσης αλλά και της εμπειρίας, μέσα από εργαστηριακή ή επιμορφωτική ενασχόληση σε αντίστοιχους παραγωγικούς κλπ κλάδους κατά τη διάρκεια του χρόνου εκπαίδευσης. Τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας να καταστούν σχολειά του ελεύθερου κόσμου και της ελεύθερης ανθρωπότητας.
28. δημιουργία σύγχρονων κρατικών και ιδιωτικών εξειδικευμένων κέντρων έρευνας και τεχνολογίας και παρακίνηση της άμιλλας με καθιέρωση υλικής και ηθικής βράβευσης.
Το ισχυρό κεφάλαιο του μέλλοντος είναι η Γνώση και η εφαρμογή της και όχι το χρηματοοικονομικό και νομισματικό σύστημα του σήμερα ή η βαριά βιομηχανική παραγωγή.
29. παιδεία που πέραν του σεβασμού και της εκμάθησης των πολιτισμών του κόσμου και των τεχνών τους, θα εμβαθύνει αντικειμενικά στην ελληνική γλώσσα, ιστορία, φιλοσοφία και κοσμοαντίληψη, αλλά παράλληλα και στη σύγχρονη επιστήμη και έρευνα, ώστε να παράγει μορφωμένους επιστήμονες και όχι αμαθείς επαγγελματίες. Η πρόσβαση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών σε ηλεκτρονικά ή γραπτά συγγράμματα θα είναι ελεύθερη και απεριόριστη και αντικείμενο δημιουργικής και συγκριτικής μελέτης.
30. η δημοσιογραφία, η ραδιοτηλεόραση και οι εκδόσεις στους τομείς και στο επίπεδο που απαιτείται, θα υποχρεώνονται σε πανεπιστημιακή γνώση και επάρκεια, ώστε να μην βλάπτουν την κοινωνία ως από μηχανής αμόρφωτοι δάσκαλοι σε κάθε σπίτι ή να μην διασπείρουν ψεύδη ένεκα συμφερόντων που θα τις καθιστούν αφύσικες μορφές εξουσίας.
Όργανο εποπτείας τους δεν θα είναι η Κυβέρνηση ένεκα παραδοχής της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, αλλά φορέας που θα προκύπτει από τους ίδιους τους παραπάνω αυτορυθμιστικά και με βάση τη δεοντολογία και την πειθώ και όχι την επιβολή ή την απειλή φίμωσης.
31. εθνική άμυνα που θα βασίζεται κυρίως στο όπλο άνθρωπος - έλληνας πολίτης.
Κεντρικός επιτελικός σχεδιασμός οργάνωσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών με βάση τα σημερινά δεδομένα.
Ανάπτυξη της πολεμικής – αμυντικής βιομηχανίας και δημιουργία στρατιωτικού ερευνητικού κέντρου και ινστιτούτου πολέμου με την πανεπιστημιακή αρωγή της πολιτείας.
Επέκταση του ελληνικού επαγγελματικού στρατού σε όλα τα όπλα και όλα τα αντικείμενα με δεκαετή υπηρεσία. Αναβάθμιση των ειδικών δυνάμεων σε σύγχρονες επαγγελματικές δεκαετούς τουλάχιστον θητείας πέραν του δικαιώματος υπηρεσίας σ’ αυτές των κληρωτών της βασικής θητείας. Συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για μείωση των εξοπλισμών και εξοικονόμηση πόρων με στόχο το κοινό όφελος. Αμυντική πολιτική στη βάση της μη παραχώρησης και του διαλόγου με τους γείτονες και διατήρηση ήρεμης δύναμης που θα βασίζεται στην αδέσμευτη στρατιωτική επάρκεια.
32. κρατικός επιτελικός επιστημονικός σχεδιασμός για τη σύγχρονη συγκοινωνία και επικοινωνία και την ανάγκη ανάπτυξης των αντίστοιχων υποδομών από ιδιωτικές ή δημόσιες επενδύσεις, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα αυθαιρεσιών και επικινδυνότητας.
33. προσανατολισμός στην φιλοπεριβαλλοντική χωροταξία οικισμών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων με τον καθορισμό βιοτεχνικών και βιομηχανικών ζωνών και τη σταδιακή ένταξη σ’ αυτές κάθε διάσπαρτης εγκατάστασης.
34. μελέτη και κίνητρα αποσυμφόρησης των πόλεων ώστε να καταστούν καθαρές και φιλικές στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σχεδιασμός αναδόμησης ή εγκατάστασης σύγχρονων ανθρώπινων πόλεων και οικισμών με σεβασμό στην κουλτούρα της χώρας και στο περιβάλλον.
35. ανάπτυξη και επέκταση της εναλλακτικής (πράσινης) ενέργειας με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.
36. διεθνής συνεργασία χωρίς φραγμούς με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και το αμοιβαίο όφελος. 

Με τις παραπάνω γενικευμένες και ενδεικτικές προτάσεις οι χώρες του ελεύθερου και συνεργαζόμενου κόσμου γίνονται κοινότητες του κόσμου, που προωθούν την ευημερία τους στη βάση της αγαστής συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού.
Πέρα και πάνω από τα σύνορα κρατών, ομοεθνίες ή συντεχνίες ανθρώπων – πολιτών γίνονται διακρατικές κοινότητες της δικής τους ιδιαιτερότητας και προάγουν τη διεθνή συνεργασία με στόχο την ευημερία του ανθρώπου κατ’ επέκταση σε μια ανθρωπότητα που διατηρεί και προάγει τη φυσική πολυπολιτισμική της χροιά μέσα από ένα μοντέλο διεθνούς πολιτικού κοινοτισμού, όπου φορείς και οργανισμοί θα βρούν ένα καλύτερο, αποτελεσματικότερο και πιο δίκαιο πολιτικό έδαφος διεθνούς συνεργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου